FONDACIA DIAKONIA
Hrvatski English Deutsch

 FONDACIA DIAKONIA
FONDACIA DIAKONIA

(diakonis /st.gr. = služiti)

Poduzetničko izkustvo upućuje potrebu:
Oblikovanja
Organiziranja i
Djelovanja

FONDACIA DIAKONIA (fd).

A) ISTINSKO DOBA

Svjedoci smo pojave da je pučanstvo velikom većinom u teškim materijalnim prilikama, što dovodi do problema preživljavanja.

Pojava kao što je "cvjetanje lihvarskih zajmova" nameće nužnost prihvatiti odrednicu naprijed navedene djelatne vrijednosti.
Socijalno razslojavanje (alijenacija društva), amoralno ponašanje dijela građana kao i institucija dovelo je do pojave "pučanstva u priekoj potrebi".U našem društvu, kao i u susjednim zemljama, naglašena je sebičnost, primitivna oholost, nerad, amoralni familizam, nebriga nekih struktura i institucija za životne potrebe pučanstva, kao i servilnog stava u prijekoj potrebi prema instrumentima koji bi im mogli pružiti pomoć.

Nužno je voditi nadzor da su prikupljena kapitalna dobra svih građana, a ponajprije osiromašenih (nezaposlenih, branitelja ...) u službi nacionalnog dobra!

Ističemo nužnost potrebe vođenja nadzora o međunamodnom financijskom okruženju tzv. "ekonomskom imperijalizmu", kao i pogubnom "novčanom internacionalizmu". Ovim pogubnim instrumentima domovina je tamo gdje im je dobro, smještaju se javno ili prikriveno i određuju uvjete djelvoanja vlastitih I nacionalnih banaka- financ. isnstitucija u udomaćenim državama. Naravno da je ostvarenje navedenog spomenutog pogubnog djelovanja usuglašeno s izvršnom vlasti pojedinih država, a kojima upravljaju nemoralne osobe, a podmitljiva vlast ne donosi pravedne zakone i oni ne služe zajedničtvu, uzajamnom poštivanju i solidarnosti čime ne osiguvaraju život po mjeri čovjeka i njegovih moralnih vrijednosti, i ne zasnivaju se na načelima kršćanske etike.

Oblikovanje,

fd provodi na osnovi spoznaje potvrđenog življenja , osmišljenog na dosadašnjim životnim proviđenjima s kojim živi i djeluje. Nameće se nužnost voditeljima provoditi način djelovanja u našem okruženju. Dok se poštuje rast čovjekove osobnosti na temeljima moralnih vrijednosti etike (prvenstveno uzajamno poštivanje međuljudski-socijalni odnosi i strpljivo dostignuće postavljenog cilja), kao i supsidijarnost tj. aktivnost čovjeka u njegovoj organizacijskoj provedbi vodoravno i okomito provođenje dogovorenih ciljeva.

Prijetnja uspješnosti vrlo je opasan kad pojedini instrumenti pretvaraju cilj nadređen dostojanstvu osobe.

Dakle, nužno je da se čovjek ostvaruje u svojoj cjelokupnoj punini!

Organizacija,

Etička načela su nezaobilazna, jer je svaki čovjek pozvan činiti moralno dobro! Stoga je potrebno trajno, osobno i zajedničko nastojanje u moralno - ispravnom životu i ponašanju. Ne postoji opći recept koji je prihvatljiv za sve i u svim društvima s raznim stupnjem ostvarene demokracije.

U našim uvjetima očita je potreba organizirane podpore zdravom poslovanju. Istaknimo prieku potrebu stalnog obrazovanja - formiranju poduzetnika, bankara, poslovnih osoba, i osoba na vlasti, koji će svoje djelovanje oblikovati i primjenjivati prema načelima istine, pravde, poštivanja dostojanstva svakog čovjeka.

Ona bi se odnosila na izradu i primjenu projekata za svakoga koji bi prihvatio zajedničko djelovanje fd.. Primjena je potrebna za svaki projekt primjeniti u cijelosti za svakog korisnika. O uspješnosti i umjesnosti stručnjaka voditelja svakog projekta posebno, ovisi provedba priskrbljenih izvora sredstava što stvara kvalitetnu, stručnu, moralnu i etičku odgovornost.

Uspostavila bi se uža suradnja naših provjerenih stručnjaka koji su aktivni u RH i u BH, i sa stručnim službama iz EU kao i ostalih dijelova svijeta. Izkustvo nas je poučilo, da mi koji ovdje živimo imamo svoje posebnosti koje su nužne u primjeni ovakve djelatnosti. Ovo je potvrđeno, da se ne mogu „nakalamiti" spoznaje drugih zemalja na naše uvjete.

Poduzetničko izkustvo upućuje nas, da je potrebno oblikovati „etičku financijsku instituciju" –FONDACIU DIAKONIU - (služi drugima) a koja bi djelovala putem predhodno predviđenog programa.

B) HUMUS

Navedeno nas potiče, da je potrebno rasti i razvijati se na temeljima navedenih odrednica.
S ovime u vezi i «fondacia» svoje djelovanje može promicati odrednicama koje su proširene izvan djelovanja «fondova»!
Nužno je također promicati „socijalnu ekonomiju" putem projekata, jer samo takvo promicanje može živjeti dugoročno FONDACIA DIAKONIA.

Djelovanje,

fd usmjerena je na prikupljanje kapitala:
- iz pred-pristupnih fondova EU
- naših iseljenika koji žive diljem svijeta
- domaćih tvrtki - društvenih, tj. javnih i privatnih
- stranih tvrtki (privatnih, doo, dd koncerna ...) raznih dobro - namjernih organizacija

Prioriteti koji se nameću potrebnih ulaganja:

I. strateški tj. vitanlni interesi RH i BH :
Energenti (primarni i sekundarni)
Melioracia toka rijeka Mure, Save i Drave s pritokama kroz RH i BH
Poljoprivreda; proizvodnja "zdrave" hrane
Infrastruktura; ceste, željeznice,plinovodi, naftovodi
Dovod i odvod vode
Zdravstvo

II. značajni interesi RH I BH:
turizam
uslužne djelatnosi
ekologie, zaštita prirodnih vrijednosti
tehnološki - inovativni
znanstveni
izobrazba . . .

Uvjeti za područja djelovanja, osim predhodno navedenih - nužno je, da ulaganja raznih vrsta i oblika kapitala bude providan t.j., transparentan. Ovdje je potrebno navesti i izvori kapitala i u koju se svrhu ulaže.

Naglasak je također sudjelovanje financijskih i računovodstvenih stručnjaka s ažurnim poznavanjem propisa u EU.

Naglasak je da osobe koje bi vodile pojedine projekte budu primjereno nagrađene, jer o umješnosti voditelja projekata ovisi uspješnost provedbe!

Promicanje i financiranje fd: oblikovanja, organizacije i djelovanja regulirano je posebnim pravilnikom I normama fd a u skladu EU. Izvori financiranja bili bi iz ostvarenih prihoda koji su predviđeni i u fondaciji!

Osnove načela rada:

- voditelji projekata predlažu: izbor suradnika, institucija (domaćih ili stranih) osiguranje sredstava prema potrebi i ovisno o napretku izvedbe projekta.

- Odluku donosi:
komisija - podpredsjednici fd i posebno pozvani stručni suradnici, savjetnici. Izlaganje I obrana teza skupine koja radi na projektu. Procjenjuje se složenost projekta i vrijeme izvedbe.

- Suradnja s potrebnim institucijama uz kontrolu izvora i image-a:
- Uvjeti se stručno i kvalitetno utvrđuju,
- Naglasak na moralno i etičko načela rada
- Umrežena dostupnost uz strogu kontrolu nadzora.

Fondovi:
- pred-pristupni i ostali.
- EU odobrava kako je uobičajeno na osnovu programa - projekata. Projekti trebaju biti uređeni po propisima EU (vrlo je važno poštovati uvjete izrade perojekata!).
- EU prilikom ocjene i prihvaćanja projekata odobrava financijska sredstva zu svoje natječajne uvjete. Ova financijska sredstva nisu odobrena - u pravilu do - punog iznosa koji je označen - tražen u projektu.
- Ostatak do punog iznosa projekta do-financiranja vršila bi se iz sredstava onoga tko je ponudio preko fd.

Fd objavljuje:
- mogućnost do-financiranja odobrenog projekta do punog iznosa koji je naveden u projektu. Ovo svakako uz ugovorenu suglasnost ulagača sredstava.
- Preuzima - dogovorno - sa EU izvedbu i primjenu projektnog zadatka.
- Odgovornost izvedbe preuzetog projekta.
- Pronalazi vrstne stručnjake za izvedbu prihvaćenog projekta.

Neophodna je povezanost s registriranim lobistima u Bruxelles-u, kao i Zagrebu i Sarajevu.

Osim pred-pristupnim fondovima u Bruxelles-u, nužno je povezati se s diplomatskim predstavnicima iz država koje imaju sklonosti posebne korektne suradnje sa RH i BH.

Izvori financiranja fondacia diakonie :
a) Nacionalne i međunarodne organizacije, moguće je prihvatiti, ako su sklone korektnim odnosima u ovom dijelu Europe, a sa svrhom obogoćivanja zajedničkiih odnosa ulagača I korisnika u RH I BH.
b) Ostvarenju navedenih djelatnosi izvora financiranja moguće je kako je navedeno u predhodnom napisu o djelovanju, kao npr. Naši iseljenici, znanstvenici, umirovljenici (tehnolozi), susreti -razmjena iskustva domaćih i "vanjskih" stručnjaka ...
c) Moguća je korektna suradnja i sa stranim industrijalcima, poduzetncima, koji imaju dobar image i koji su skloni prihvatiti naprijed navedene načine poslovanja fd.

Jamstvo za uložena sredstva

Pozivom na čvrsta stajališta o načinu oblikovanja,organizacije i djelovanja fd ovime izlaže svoj stav o načinu jamstava za ulaganje u određene projekte:
1. Projekti strateškog značaja za RH i BH (navedeno naprijed), izrađuju stručnjaci koji su na izradi i predstavljanju kod EU-komisije za programe - projekte.
2. Projekti su prihvaćeni od strane EU.
3. Do-financiranje predložiti:
Našim iseljenicima da se uključe kao poduzetnici, industrijalci, udruženja...
4. Projekti za koje se traži do-financiranja zajednički pratiti izvedbu kako po financiranju, vremenu izvršenja i kraja projekta.
5. Nadzor izvođenja vrši se zajednički od strane ulagača do-financiranja, stručnjaka fd i izvođača projekta.
6. Uvjeti do-financiranja ne smiju prijeći uvjete jamstva garancije koji su uobičajeni u EU.
Nastojati složiti ugovor u što povoljnijim uvjetima.

Moguća zajednička djelovanja:
Fd uzima kao mogućnost provedbe čvrstog odredišta o načinu oblikovanja, organiziranja I djelovanja uzima (JPP Javno-Privatnog-Partnera) tj. JAVNOG SUDIONIKA (js).:
1. fd i js preuzimaju jamstvo za ulaganje do-financiranje.naših ulagača,
2. fd i js preuzimaju jamstvo koja se određuju tj. odobravaju od strane raznih fondova EU
3. fd i js preuzimaju jamstvo za korektnu provedbu prihvaćeog projekta.
4. fd i jsf mogu se javiti i kao produženje svojeg djelovanja (osiguranja...) i na ostalu imovinu tj. djelatnost ulagača (proizvodno - znanstveno, tehnološko...). Ovime bi fd i js osjetno proširio svoju djelatnost, kako u RH i BH, tako i izvan tj. na zemlje u kojima se nalaze ulagači.
5. fd i js ovime bi objedinili js - djelatnost vrlo uspješno i bila bi zaokružena u području uvjetima financiranja u RH i u BH, a i na ostale dijelove od kuda bi doalzili ulagači.

Ovim načinom djelovanja oko vrlo osjetljivih financijsjkih transakcija izbjegle bi se transakcije vlasnika financijskih institucija, a počelo bi se primjenjivati osnovno načelo da je i ova djelatnost u našim rukama t.j. js; RH i BH!

Prijedlog zaključka

U svrhu ispunjenja zahtjevnog služenja uvodno navedenim uvjetima, predlažem - kao osnivač - da se dio netto dobiti fd osnuje ZAKLADA OBITELJ. Geslo: Obiteij = brazda puka i reiigija! ZAKLADA OBITELJ imala bi svrhu promicanja konstruktivnog i kvalitetnog obiteljskog života u RH i u BH.

Navodim nekolicinu mišljenja (institucia, kao i osoba) koja sam koristio ovim napisom: oblikovanju, organiziranju i djelovanju fd: Konrad Adenauer Stiftung, Filozofski fakultet DI,Zgb, Universita Gregoriana, Vatican... priznati stručnjaci - i znanstvenici koji djeluju u RH, BH, BRD, USA...

Osnivač:
Leo. I. Ivančić
Božidarevićeva ul.7
HR-10000 Zagreb
Tel.:00385 (0)1 2310005
GSM: 00385 (0)91 2310005

HRVATSKA AUTORSKA AGENCIJA, Centar za intelektualno vlasništvo, Zagreb Br. 02-896


FONDACIA DIAKONIA
Copyright Fondacia Diakonia 2017
x
Ova web stranica koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ove web stranice pristajete na korištenje kolačića.
This Website uses cookies. Browsing this Website you agree to use cookies.